آیا به نظر شما همه انسان ها باید دارای حقوق و فرصت های برابر در جامعه باشند؟

یعنی آیا افراد مستقل از جنسیت، رنگ پوست، قومیت و ... باید فرصت هایی مشابه برای رقابت داشته باشند؟

بله خیر